Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Zapytanie ofertowe nr 1/DKS/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/DKS/2015

                                                                                                                Siedlce, dnia 04.05.2015r

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „WIEDZA”

ul. Żelazna 67/18,

00-871 Warszawa

NIP: 701-002-45-14

REGON: 140561460

Biuro Projektu: ul. Pułaskiego 23, 08-110 Siedlce

 

Zapytanie ofertowe nr 1/DKS/2015

na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz przeprowadzenia praktyki zawodowej 28 osób w branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „WIEDZA”, ul. Żelazna 67/18, 00-871 Warszawa.

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

CPV:

55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe;

55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;

80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz przeprowadzenie 14 dniowej praktyki zawodowej dla 28 osób, w podziale na dwie 14 osobowe grupy: po 12 uczniów technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym - uczestników projektu, oraz 2 opiekunów (nauczycieli) na grupę.

 

Zakwaterowanie musi zostać zapewnione:

- w okresie odbywania przez uczestników projektu 14 dniowej praktyki zawodowej w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień 2015r;  

- w miejscu odbywania praktyk zawodowych lub bardzo bliskiej okolicy z możliwością dojścia lub bezpośredniego dojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut/ewentualny transport po stronie Wykonawcy/;

-  w pokojach maksymalnie 2 osobowych z łazienkami, o dobrym standardzie.

 

Jako całodzienne wyżywienie/w okresie odbywania przez uczestników projektu 14 dniowej praktyki zawodowej/  rozumie się:

- śniadanie serwowane w formie bufetu szwedzkiego (pieczywa, wędliny, sery, jaja, płatki śniadaniowe, kawa, herbata, masło, mleko, świeże warzywa, naczynia i sztućce);

- obiad obejmujący co najmniej jednodaniowy ciepły posiłek (danie obiadowe) oraz sok dla każdej osoby, naczynia i sztućce;

- kolacja (pieczywa, wędliny, sery, sałatki, kawa, herbata, masło, mleko, świeże warzywa, naczynia         i sztućce);

- w miejscu odbywania praktyk zawodowych lub bardzo bliskiej okolicy z możliwością dojścia lub bezpośredniego dojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut/ewentualny transport po stronie Wykonawcy/.

 

Praktyka zawodowa musi być:

- zorganizowana w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień 2015r zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

- w renomowanym hotelu o standardzie minimum czterogwiazdkowym, na terenie Polski;

- przeprowadzona w dwóch terminach dla 28 osób przez okres 14 dni, w podziale na dwie 14 osobowe grupy: po 14 uczniów technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym- uczestników projektu, oraz 2 opiekunów (nauczycieli) na grupę;

-Wykonawca przygotuje wspólnie z Beneficjentem program praktyk, uwzględniający zgłaszane przez uczniów na forum platformy e-learningowej DKS propozycje zagadnień z dziedziny hotelarstwa i gastronomii. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób uczestniczących w praktyce zawodowej,                      w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niemożność przeprowadzenia praktyki zawodowej dla liczby osób wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

ü  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

ü  posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

ü  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

ü  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

ü  w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

 

IV. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania.

4. Oferta powinna:

-być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

-posiadać datę sporządzenia,

-być podpisana przez Oferenta

5. Do oferty załączyć należy:

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według załączonego formularza;

- kopię decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego/minimum czterogwiazdkowy/;

6. Oferty, nie spełniające powyższych kryteriów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa  uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może to być oferta częściowa.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres biura Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „WIEDZA” ul. Pułaskiego 23,        08-110 Siedlce, do dnia 20.05.2015r. godz 15.00 (liczy się data wpływu).

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.wiedza.org.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 25.05.2015r., a oferent zostanie poinformowany pisemnie              o wyniku oceny (pocztą elektroniczną bądź tradycyjną).

 

IX.  ZAŁĄCZNIKI

1.Wzór formularza ofertowego.

2.Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego nr 1/DKS/2015 z dnia 04.05.2015 roku

 

Oferta złożona w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/DKS/2015 z dnia 04.05.2015 roku

na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia

oraz przeprowadzenie praktyki zawodowej 28 osób,

 w branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce.

 

Zamówienie realizowane  w ramach projektu pt. „Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro”

w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz

przeprowadzenie praktyki zawodowej 28 osób w branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce,

w ramach realizacji projektu

pt. „Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro”

Nazwa i dane oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt brutto za osobodzień

(stawka dzienna za jedną osobę)

 

Zakwaterowanie

 

 

 

 

 

Całodzienne wyżywienie

 

 

 

 

 

Łączny koszt brutto

(28 osób przez 14 dni, w okresie

lipiec-sierpień 2015)

 

Zakwaterowanie

 

 

 

Całodzienne wyżywienie

 

 

 

 

Data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………

oświadczam, że jako Oferent składający ofertę dotyczącą zapewnienia zakwaterowania                  i całodziennego wyżywienia oraz przeprowadzenie praktyki zawodowej 28 osób w branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce, organizowanej na podstawie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nr UDA-POKL.09.02.00-14-029/14-00, w ramach realizacji projektu POKL ”Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………           ………………………………………………………

(miejscowość i data)                    ( podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego